คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางพรพิมล พรชนะรักษ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0818038920
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0860486042
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน บำรุงอาจ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณทิภา วงษ์ศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางขมาพร จิตวรธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายวรการ บุญยังอยู่
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยวัฒน์ ปอประสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0872222345
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัณณ์ฐนิต ปรางค์ชัยกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระธรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรสิทธิ์ เจริญวัย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ