ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง เชยอักษร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : อดีตผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เบอร์โทร : 0816399467
ชื่อ-นามสกุล : นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : อดีตผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เบอร์โทร : 0818038920
ชื่อ-นามสกุล : นางพรพิมล พรชนะรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : อดีตผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์โทร : 025625555 ต่อ 1199
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน บำรุงอาจ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : อดีตผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เบอร์โทร : 0814849124
ชื่อ-นามสกุล : นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2
เบอร์โทร : 0891335084
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอังสุนีย์ มังคละคีรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระอนุรักษ์ ฐิตพโล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : วัดลาดปลาเค้า
เบอร์โทร : 0923835761
ชื่อ-นามสกุล : พระธรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
เบอร์โทร : 0986454535
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริลักษณ์ ลีระศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : สำนักงานเขตวังทองหลาง
เบอร์โทร : 025385350
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยวัฒน์ ปอประสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตวังทองหลาง
เบอร์โทร : 0872222345
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : สมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เบอร์โทร : 0860486042
ชื่อ-นามสกุล : นายชนรรค์ ถาวรพานิช
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เบอร์โทร : 0814236431
ชื่อ-นามสกุล : นางสุชาดา ด้วงบัว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เบอร์โทร : 0860162219
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส ปิ่นนิกร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เบอร์โทร :