ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

Ms.Sheila Magale

Ms.Ogaechi Ogonna Edom

Mr.Patrick Bunao

Mr. Frank Charl Magamano P.

Mr.Jezer Dean Cortez Bagona

Mr.Dandie Parahelis Israel

Mr.Syrel Bianeza Taton