กลุ่มงานแนะแนว

นายโมไณย อภิศักดิ์มนตรี
ครูชำนาญการ

น.ส.อารีรัตน์ เชื้องาม
ครู

น.ส.พณพร พงษ์วิลัย
ครู