ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีรศักดิ สุขประจบ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางดวงเดือน ไกรเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.สุธีรา เลิศวิสุทธิไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.วิรินทร์ จิรรัตนันท์
ครูชำนาญการ

น.ส.สันติวัน เอมสมบัติ
ครูชำนาญการ

น.ส.กาญจนา เพชรมณี
ครูชำนาญการ

นาย ประพันธ์ เอื้อประเสริฐ
ครู

นายวิศว จันทประสพสุข
ครูผู้ช่วย