ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

น.ส.เปรมจิตต์ วันยาว
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรวีวรรณ ประสพสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.กัลยา สกุลแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขมาพร จิตวรธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเสรีย์ ด้วงบัว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรภร อัญชลีนุกูล
ครูชำนาญการ

น.ส.ชลพรรษ ศรีบุษย์
ครู

นายสมดี ศรีบุญจันทร์
ครู

นางอภิรดี ตรงดี
ครู

น.ส.สุพรรษา กล่อมเมือง
ครูผู้ช่วย

นายดริ้ง จรุงคนธ์
ครูผู้ช่วย

น.ส.เสาวลักษณ์ พิมพ์ชัย
ครูผู้ช่วย

นายกฤษดา พรมวงศ์
ครูผู้ช่วย

นายชัยกร กระพันธ์
ครูผู้ช่วย