ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

น.ส.วัฒนา มาลาวงศกร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสำราญ ยอสินธุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุมลมาศ วารีศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.สุชีรา รักษาภักดี
ครูชำนาญการ

นายกฤษณัฐ ครุธพันธ์
ครู

น.ส.เกศริน นันทา
ครู

นายรักเขต แสงกระจ่าง
ครู

นายทรงกลด เจนจิรวรกานต์
ครูผู้ช่วย

นายปณิธาน หินผา
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรีญา คำไกร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1