ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นาย ประพันธ์ เอื้อประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Prapun@bodin3.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)/ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
5 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล