ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปณชัย ฉ่ำเจริญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0979800848
อีเมล์ : panachai@bodin3.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2561 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2556 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท
2553 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
2550 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2561-ปัจจุบัน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ครูผู้ช่วย
2560 - 2561 โรงเรียนราชวินิตบางเขน ครูฝึกสอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล