ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ธนศักดิ์ แสนสำราญ
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Tanasak_sae@bodin3.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2561 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขาวิชาคณิตศาตรศึกษา
2558 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขาวิชาคณิตศาตร์
2553 มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ วิทย์-คณิต
2550 มัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษาภาคบังคับ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
2547 ประถมศึกษา โรงเรียนใจจำนงศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2561-ปัจจุบัน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ครู
2559-2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล