ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางรวีวรรณ ประสพสุข
ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภูมิศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0897749277
อีเมล์ : Raweewan-meaw@hotmail.com
ที่อยู่ :
737/19 ลาดพร้าว48 แยก12 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2524 ปริญญาตรี/กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สาขาภูมิศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
17 พ.ค. 2525 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ก.พ.2536 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ช่วยราชการ สามัญศึกษา จ.บุรีรัมย์ อาจารย์ 2 ระดับ 6
2537 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล