รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566