ผลงานทางวิชาการ ผู้อำนวยการมิตรชัย สมสำราญกุล
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน
คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
รายงายวิจัย ผู้อำนวยการมิตรชัย สมสำราญกุล