มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3 เดิม) ระหว่างวันที่ 14 พ.ค. - 11 มิ.ย. 2563 Online
ตรวจสอบรายชื่อและกลุ่มการเรียน
กรอกข้อมูลมอบตัวนักเรียน
ดำเนินการชำระเงิน
ดำเนินการยืนยันมอบตัว
ส่งเอกสารตัวจริงมอบตัวพร้อมหลักฐาน