ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารนิเทศการจัดการเรียนรู้ 1-64
แบบฟอร์มPLC 1-64 Word Document ขนาดไฟล์ 84.39 KB 44321
แบบฟอร์มสรุปผลการนิเทศกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 83.6 KB 44265
เอกสารประกอบการนิเทศ 1-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.92 KB 44637
เอกสารนิเทศการจัดการเรียนรู้ 2-63
(เฉพาะงานนิเทศกลุ่มสาระฯ)แบบสรุปผลคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 83.2 KB 48237
ตัวอย่างเล่มรายงาน นิเทศ 2-63 Word Document ขนาดไฟล์ 95.52 KB 48233
ตัวอย่างเล่มรายงาน นิเทศ 2-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.65 KB 48561
เครื่องมือการนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.74 KB 48259
(เฉพาะงานนิเทศกลุ่มสาระฯ)แบบสรุปผลคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.47 KB 48377
เอกสารประเมิน ว.21
ฟอร์ม-PLC-2-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 79.29 KB 50102
ตัวอย่างการบันทึก-PLCActive Learning Word Document ขนาดไฟล์ 38.33 KB 49160
ตัวอย่าง.เอกสารบันทึกข้อมูล Word Document ขนาดไฟล์ 44.81 KB 48341
ตัวอย่างปฏิทินการพัฒนาบทเรียนร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) Word Document ขนาดไฟล์ 21.28 KB 48360
ตัวอย่างแบบบันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 38.32 KB 48420
>เอกสารประเมิน ว.21 48418
ประกาศโรงเรียน
ประกาศปฏิทินเปิดเรียน เดือนมีนาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.8 KB 48416
หนังสือแจ้ง ผปค.การจัดเรียนชดเชย 2-20 ธ.ค.62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.42 KB 48292
เอกสารลงทะเบียนเรียนเสริมวันเสาร์
03 หนังสือแจ้ง ผปค. สมัครเรียนวันเสาร์ 2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.75 KB 48326
02 ใบสมัครเรียนวันเสาร์ 2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.13 KB 48542
01 ปฏิทินการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ เทอม 2-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.79 KB 48492
อื่นๆ
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล SAR Word Document ขนาดไฟล์ 322 KB 48412
ขั้นตอนการกรอกคะแนนผ่านเว็บไซต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 787.11 KB 48506
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 368 KB 48373
คู่มือการPrintชาระเงินบารุงการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 690.19 KB 48520
Pretest 2020 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.98 KB 48525