ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติที่มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทยและความเป็นพลโลก

พันธกิจ

  1. บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานด้วยระบบคุณภาพและหลักธรรมาภิบาล
  2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้ได้มาตรฐานสากล
  3. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  4. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
  5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดำรงความเป็นไทย สืบสานงานตามพระราชดำริ
  6. สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย

วัตถุประสงค์

  1. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และสังคมภายนอก
  2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยเน้นสอนภาษาแบบเป็นธรรมชาติ สามารถพัฒนานักเรียน  ในด้านภาษาอังกฤษได้เต็มศักยภาพ