ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 พ.ค. 63 เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
16 มี.ค. 63 ถึง 20 มี.ค. 63 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ทุกรายกิจกรรมและทุกรายวิชา
16 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
13 มี.ค. 63 สอบแก้ตัวกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาและภาษาไทย
รอบเช้า
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

รอบบ่าย
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
12 มี.ค. 63 สอบแก้ตัวกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศและการงานอาชีพฯ
รอบเช้า
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

รอบบ่าย
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
11 มี.ค. 63 สอบแก้ตัวกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และสุขศึกษา พลศึกษา
รอบเช้า 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

รอบบ่าย 
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
10 มี.ค. 63 สอบแก้ตัวกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์และศิลปะ
รอบเช้า 
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

รอบบ่าย
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
09 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562
09 มี.ค. 63 แก้ มผ กิจกรรมต่างๆ
รอบเช้า
แนะแนว  ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญฯ

รอบบ่าย
ชุมนุม  เพื่อสังคม  IS  คุณลักษณะ และ รักการอ่าน