ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ธ.ค. 62 ถึง 27 ธ.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชส