ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ส.ค. 63 ถึง 28 ส.ค. 63 สอบกลางภาค 1/2563
12 ส.ค. 63 หยุดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ